Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- en BETALINGSVOORWAARDEN
van
Albatros Stokkum.

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, verkopen en leveringen van goederen en diensten en aanneming van werk. Afwijkende voorwaarden, waaronder inkoopvoorwaarden van de afnemer en verkoopvoorwaarden van de leverancier, zijn slechts van toepassing indien door ons schriftelijk aanvaard. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers en de directie. Indien wij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij in enigerlei mate het recht zouden verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Inhoudsopgave:

Artikel 1

Aanbiedingen en prijzen

Artikel 2

Betaling

Artikel 3

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 4

Reclame

Artikel 5

Aansprakelijkheid

Artikel 6

Transportrisico

Artikel 7

Inruilinstrumenten

   

Artikel 8

Opslagkosten Reparaties

Artikel 9

Ontbinding

Artikel 10

Slotbepalingen

 

Albatros Stokkum

Lindestraat 7     7039 AW Stokkum

01-01-2022

Artikel 1 Aanbiedingen en prijzen

 1. Alle door ons verstrekte offertes, prijzen en condities worden steeds geheel vrijblijvend gedaan en zijn gebaseerd op de eventueel bij aanvrage verstrekte gegevens, doch onder toepasselijk verklaring van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Wij kunnen niet aan onze offertes of aanbiedingen worden gehouden indien redelijkerwijs kan worden begrepen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 2. Gegevens door ons in drukwerken verstrekt zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht daarvan. Zij binden ons niet.
 3. Levertijd en/of reparatieduur worden altijd bij benadering vastgesteld en opgegeven. Overschrijding van die termijn kan nimmer aanspraak geven op ontbinding en/of schadevergoeding. (Zie ook artikel 5 lid 4).
 4. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijzen van materialen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Wanneer voor onze levering enige verhoging van prijsbepalende factoren als hierboven genoemd optreedt, ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten der overeenkomst voorziene of onvoorziene omstandigheden, hebben wij het recht te onzer keuze hetzij een evenredige verhoging van de koopprijs aan de koper in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst, voor zover die niet is uitgevoerd, te annuleren.
 5. Onze prijzen zijn inclusief Omzetbelasting, maar exclusief emballage- en verzendkosten. Zij gelden voor levering af winkel.

Artikel 2 Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, moet betaling geschieden a contant bij afname of aflevering van de goederen, respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van de diensten, zonder dat beroep op schuldvergelijking mogelijk is.
 2. Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal de afnemer in wettig verzuim zijn door het enkel verloop van de termijn, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is een rente verschuldigd van 1% per maand en zijn incassokosten verschuldigd als in lid 3 nader omschreven.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder begrepen alle kosten van incasso, de laatste ten bedrage van minimaal 10% van het openstaande factuurbedrag, die moeten gemaakt worden om tot incasso van het factuurbedrag te geraken, komen ten laste van de nalatige afnemer.
 5. De afnemer is verplicht goederen af te nemen die speciaal op zijn verzoek door ons werden besteld. Indien de afnemer deze goederen niet aanvaardt, hebben wij het recht nakoming te vorderen, zowel als volledige vergoeding van de schade die wij alsdan lijden.
 6. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van 1 week, zijn wij bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de afnemer aansprakelijk voor de door ons geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, eventuele transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.
 7. Onverminderd ons recht van retentie, zijn wij gerechtigd in afwijking van het hiervoor bepaalde, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling c.q. zekerheid te verlangen, indien wij zulks nodig achten. Wordt deze zekerheid of vooruitbetaling niet tot ons genoegen verschaft, dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst, indien en voor zover deze nog niet mocht zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op betaling van het reeds geleverde, op schadevergoeding en onverminderd de ons op grond van de in artikel 2 e.v. ons toekomende rechten.
 8. Voorschriften, van welke autoriteit ook, die het gebruik van de te leveren of reeds geleverde producten verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de koper/afnemer.
 9. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 3 Eigendomsvoorbehoud

 1. Indien en zolang betaling van enig openstaand bedrag, uit welken hoofde ook, renten en kosten daaronder begrepen, niet volledig heeft plaats gehad, behouden wij ons de eigendom voor van de geleverde goederen. De goederen zijn na aflevering en voor eigendomsoverdracht echter wel voor rekening en risico van de afnemer. De afnemer/koper verbindt zich jegens ons de goederen in goede staat te houden tot de koopprijs volledig is voldaan.
 2. De afnemer is niet gerechtigd goederen waarvan de aankoopprijs nog niet volledig is voldaan aan derden in onderpand te geven of de eigendom tot zekerheid over te dragen. Wanneer dit desondanks gebeurt, en de derde te goeder trouw de eigendom van nog niet betaalde goederen mocht hebben verkregen, zal, indien de verschuldigde koopsom nog niet of niet geheel mocht zijn voldaan, de cliënt aan ons cederen reeds nu voor alsdan zijn vordering op deze derde.
 3. Indien en voor zover door ons binnen de gestelde termijn geen betaling is verkregen, zijn wij gerechtigd, doch niet verplicht, de goederen terug te nemen buiten rechte en worden wij voor zover nodig reeds nu voor alsdan onherroepelijk door de afnemer daartoe gemachtigd. Daartoe gemaakte kosten, waaronder die van vervoer, komen voor rekening van de afnemer.
 4. Ingeval goederen door koper zijn besteld maar niet binnen redelijke termijn worden afgenomen, zijn wij gerechtigd deze goederen aan een derde te leveren waardoor deze goederen geen deel meer uitmaken van de met koper gesloten overeenkomst. Deze goederen blijven voor rekening en risico van koper tot het moment van aflevering aan derden.
 5. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag tot surseance, faillissement of liquidatie van zaken van de afnemer, ingeval van zijn overlijden, alsook indien de afnemer een vennootschap is in geval van zijn ontbinding, hebben wij het recht zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling elke met de afnemer gesloten overeenkomst te ontbinden en het mogelijk geleverde, doch niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds aan ons betaalde, doch onverminderd onze rechten op vergoeding van schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de afnemer hebben ineens en dadelijk opeisbaar.

Artikel 4 Reclame

 1. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen en diensten als op factuurbedragen, dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de producten of van de daarop betrekking hebbende facturen schriftelijk bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop die reclame betrekking heeft.
 2. Wanneer de ingediende reclames niet voldoen aan de in lid 1 genoemde voorwaarden, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt de koper geacht het geleverde te hebben aanvaard en goedgekeurd.
 3. Geen garantie wordt door ons gegeven voor goederen welke door ons niet zelf zijn gemaakt. Voor die goederen gelden de garantiebepalingen van de leveranciers van wie wij zelf ze hebben betrokken. (zie artikel 5)

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. De door ons geleverde goederen worden uitsluitend gedekt door de garantie die onze leveranciers of de fabrikanten ons verschaffen. Onze inzet in het optreden als intermediair ter voldoening aan deze garantie geldt als enige en algehele schadevergoeding onzerzijds. Bij het verlenen van garantieservice worden verzend-, reis- en verblijfkosten wel in rekening gebracht.
 2. Indien wij in overleg met de afnemer gebruikt materiaal leveren, geldt onzerzijds geen enkele garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade of winstderving, geleden in verband met de door ons geleverde goederen of de door ons verrichte diensten. Indien wij ter zake van kosten of schaden, waarvoor wij krachtens deze bepalingen niet aansprakelijk zijn, door derden worden aangesproken, zal de afnemer ons vrijwaren voor alle gevolgen van dien.
 4. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op verandering van de betalingsvoorwaarden, noch op korting of schadeloosstelling, noch op intrekken van de order. De overeengekomen levertijd geldt slechts bij benadering en is gegeven onder voorbehoud dat er geen tussentijdse wijzigingen in de order worden aangebracht en er zich geen gevallen van overmacht voordoen.
 5. Ingeval van overmacht wordt de uitvoering van de bestelling opgeschort tot na het eindigen van die overmachtsituatie, tenzij wij schriftelijk aan de afnemer berichten dat wij de bestelling, voor zover niet reeds uitgevoerd, annuleren.
 6. Onder overmacht wordt verstaan: indien wij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd worden aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen, ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van ons als van derden van wie wij de benodigde materialen moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van ons ontstaan. waaronder de weigering tot levering van onze leverancier aan ons.

Artikel 6 Transportrisico

 1. Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van de afzending voor risico van koper/opdrachtgever/afnemer. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn. is de koper aansprakelijk voor alle schade als transport-, brand- en waterschade, diefstal en verduistering tijdens het vervoer geleden.
 2. Bij aankomst der goederen dient de koper/opdrachtgever/afnemer zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materialen is toegebracht, dient hij alle maatregelen te treffen tot beperking van de schade en ter verkrijging van schadevergoeding.

Artikel 7 Inruilinstrumenten
Indien een inruilinstrument deel uitmaakt van een overeenkomst van ons met een afnemer, dan dient dit instrument uiterlijk op de datum van levering van het door ons aan de afnemer verkochte instrument, in het bezit gesteld te worden van ons in de staat als door koper op de datum van het sluiten van de transactie aangeboden, compleet en vrij van schade.

Artikel 8 Opslagkosten Reparaties
Wij rekenen opslagkosten voor producten die langer dan 1 maand bij ons in bewaring gehouden moeten worden. Wanneer de kosten voor opslag de waarde van het product, de reparatie of de geleverde dienst overstijgen zal het product aan Albatros Stokkum toekomen.
De opslagkosten voor een reparatie bedragen € 25,- per maand incl BTW.

Artikel 9 Ontbinding
De koper/opdrachtgever/afnemer doet afstand van alle rechten op ontbinding van deze overeenkomst volgens artikel 1302 van het Burgerlijk wetboek of op grond van enige andere bepaling der wet te ontlenen.

Artikel 10 Slotbepalingen

 1. Wij hebben te allen tijde het recht om deze Algemene Verkoopvoorwaarden te veranderen of daarin correcties aan te brengen.
 2. Ingeval een of meer bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar zijn, wordt daardoor de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aangetast.
 3. De verplichtingen van koper zoals in deze voorwaarden gesteld blijven onverkort van kracht ook wanneer sprake is van een financieringsregeling.
 4. Alle met ons gesloten overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot aanneming van werk worden eerst door schriftelijke bevestiging van ons bindend. Overeenkomsten als bovenbedoeld en aanvullingen daarvan binden ons eerst nadat en voor zover en op de wijze waarop zij door ons zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht. Eventuele geschillen tussen ons en de koper/afnemer zullen uitsluitend ten overstaan van de Nederlandse rechter worden beslecht, in het bijzonder door de Kantonrechter of de Arrondissementsrechtbank te Arnhem