Algemene materieelverhuurvoorwaarden

 Algemene materieelverhuur voorwaarden  

1.     Object Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van kracht voor alle overeenkomsten, waarbij Albatros Stokkum, hierna te noemen Albatros Stokkum, aan derden haar verhuurassortiment aanbiedt alsmede de in haar verhuurcatalogus vermelde goederen, met de daarbij vermelde accessoires , in huur afstaat en waarin naar deze algemene verhuurvoorwaarden als integrerend bestand wordt verwezen.

 

2.     Aflevering  De verhuurde goederen worden in goede staat ter beschikking gesteld en moeten door de huurder in dezelfde staat, behoudens normale slijtage, worden teruggeleverd onmiddellijk na afloop van de in de desbetreffende huurovereenkomst gevende huurtermijn, alsmede bij ontbinding van de huurovereenkomst krachtens artikel 8. De huurder is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op gebreken te controleren. De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij Albatros  Stokkum op te halen en na beëindiging van de huurovereenkomst terstond terug te bezorgen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Indien de gehuurde goederen worden afgeleverd inclusief reserve onderdelen, dienen bij vervanging van onderdelen de vervangen onderdelen ingeleverd worden. Indien dit niet het geval is, is de huurder verplicht de tegenwaarde van de vervangen onderdelen te vergoeden aan verhuurder. Zonodig wordt de tegenwaarde van het te vervangen onderdeel gecompenseerd met de waarborgsom.

 

3.     Betaling  De huurder  wordt geacht op de hoogte te zijn van en accoord te gaan met de door Albatros Stokkum vastgestelde verhuurtarieven. De huurder is verplicht zich de huurprijs netto contant bij (af)-levering  te voldoen en wel zonder enige korting of schuldvergelijking. Indien uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen om een andere betalingsregeling te hanteren, berekend Albatros Stokkum vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling een rente ad. 1.5% per maand. Alle kosten welke  Albatros Stokkum door niet tijdige betaling maakt, zowel in als buiten rechten, komen voor rekening van de huurder, zulks met een minimum bedrage van 15% van het bedrag, dat niet tijdig betaald wordt.

 

4.     Gebruikvoorwaarden  De door ons vervaardigde of verstrekte tekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven eigendom van Albatros Stokkum , ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De huurder zal geen gegevens betreffende door gehuurde gebezigde ontwerpen of voorgestelde constructiemethoden kopiëren, aan derden tonen of bekend te maken. De huurder is verplicht het gehuurde slechts overeenkomstig de bepalingen van de huurovereenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:

        - de gehuurde goederen te behandelen als goed huisvader en te gebruiken volgens de bekend veronderstelde eisen en in ieder geval, indien aanwezig overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn overhandigd, te behandelen;

        - geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;

        - Albatros Stokkum te alle tijden toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;

        - aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Albatros Stokkum te vrijwaren.

        Het is de huurder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Albatros Stokkum het gehuurde aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan.

 

5.     Levering / levertijd  Opgave betreffende afleveringstijden zullen door Albatros Geluidstechniek Stokkum zoveel mogelijk stipt worden aangehouden. In geen geval kan Albatros Geluidstechniek Stokkum voor enige schadevergoeding bij te late aflevering worden aangesproken. Indien Albatros Geluidstechniek Stokkum voor vervoer zorgdraagt, vindt dit voor risico en rekening van de huurder plaats.

 

6.     Waarborgen  De huurder is verplicht, voordat hij de goederen in ontvangst neemt, aan Albatros Stokkum een door haar te stellen waarborgsom te geven. Albatros  Stokkum behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie c.q. reinigen van het gehuurde materiaal.

 

7.     Aansprakelijkheid en risico  Het materiaal wordt door Albatros Stokkum in goede staat afgeleverd. De huurder is verplicht zorg te dragen voor een goed onderhoud. Na de verhuurperiode moet hij het materiaal schoonmaken. De reparatie van alle beschadigingen zijn voor rekening van de huurder. Alle veranderingen, aanvullingen of reparaties aan het materiaal mogen slechts verricht worden door Albatros Stokkum . Vanaf het moment van de aflevering is het materiaal geheel voor risico van de huurder. Alle schade of zoekgeraakte onderdelen, ook in geval van overmacht (storm e.d. ) zijn voor rekening van de huurder. Bij vervanging wordt de prijs van nieuwe onderdelen in rekening gebracht. Albatros Stokkum is noch tegenover de huurder, noch tegenover derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het verhuurde materiaal alsmede door het personeel van Albatros Stokkum, hetwelk door Albatros Stokkum, voor het gebruik van het materiaal aan huurder is afgestaan, tenzij deze schade het gevolg is van grove schuld van Albatros Stokkum . De verhuurder vrijwaart Albatros Stokkum volledig, zo deze door derden tot vergoeding van schade wordt aangesproken, terzake van dergelijke aanspraken.

 

8.     Ontbinding De huurder wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn in geval:

        a. hij enige voor hem uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt, 

        b. hij in staat van faillissement wordt verklaard of surcéance van betaling aanvraagt. 

       Albatros Stokkum is alsdan gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst op te schorten te houden en het eventueel verhuurde materiaal af te voeren, alles onverminderd de overige toekomende rechten van Albatros Stokkum . Ontbinding vindt eveneens plaats indien conservatoir of executoriaal  beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen, of op een gedeelte daarvan, of op hem in huur gegeven materiaal, wanneer de huurder in staat van faillissement geraakt, heeft, door het enkel verloop van de overeengekomen huur/betalingstermijn, dan wel door het enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden, Albatros Stokkum het recht om, zonder nadere sommatie, onmiddellijke betaling van de verschenen huurtermijnen met kosten te vorderen  en/of, zonder tussenkomst van de rechter, de onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden en het verhuurde onverwijld tot zich te nemen, onverminderd Albatros  Stokkum`s recht om van huurder vergoeding van kosten, schade en interresten te vorderen. Albatros Stokkum kan te allen tijden, zonder opgaaf van redenen, de huurovereenkomst met huurder ontbinden zonder hiervoor schadeplichtig te zijn. Opzegging van huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd of langer dan overeengekomen tijd dient schriftelijk en per  aangetekende brief te geschieden.

 

9.     Geschillen  Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten, die hiervan een uitvloeiing zijn, mochten ontstaan, zullen worden berecht door de bevoegde Rechter binnen het rechtsgebied, waar  verhuurder haar zetel heeft.

 

10.  a. Bij retour controleerd Albatros Stokkum de apparatuur op werking. Indien er   beschadigingen of defecten worden geconstateerd door Albatros Stokkum zullen deze tegen de geldende prijzen worden vergoed door de huurder.                                                                   

        b. Indien Albatros Stokkum te weinig materiaal aantreft als vermeld in het verhuurcontract, zal deze binnen 8 dagen door de huurder worden geretourneerd of tegen de geldende prijzen  worden vergoed.                                                                            

        c. Bij het ophalen van de huur artikelen zal Albatros Stokkum een contract in tweevoud bij het verhuurmateriaal leggen. De huurder dient één exemplaar te ondertekenen en deze achter te laten. 

 

      Datum 01-01-2022